《FATE魔都战争》1月15日临时维护公告

亲爱的玩家:

          《FATE魔都战争》所有服务器将于1月15日00:30至01:00进行停机维护,预计维护时间30分钟,期间您将无法登录游戏,请记录好账号密码,以免造成不必要的损失,给您带来不便敬请谅解。 

          维护区服:所有服务器

          维护时间:1月15日 00:30–01:00

          我们将在维护结束后对全服玩家发送补偿:钻石*50、金币*80000、扫荡券*10

          临时维护内容:

          修复部分玩家登录超时的bug

更多相关游戏信息请关注:《FATE魔都战争》爱游戏官网

看手游新闻,就在爱游戏网!

Leave A Comment